Medobčinsko redarstvo

Zakaj medobčinsko redarstvo? Osnovna naloga medobčinskega redarstva je preko preventivnega delovanja ter sodelovanja z drugimi občinskimi organi, občani in policijo vzdrževati splošno varnost, varovati življenje in zdravje ljudi, varovati okolje ter ohranjati naravno in kulturno dediščino.

S sprejetjem ZORed-a so se povečala pooblastila in pristojnosti občinskih redarjev na področju varnosti cestnega prometa in varstva javnega reda in miru.

0redarstvo_show Katera pooblastila pravzaprav imajo občinski redarji:

– opozorilo, ustna odredba, ugotavljanje istovetnosti, varnostni pregled osebe, zaseg predmetov, zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja, uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca.

Ker ta navedena pooblastila pomenijo določen poseg v človekove pravice, se lahko uporabijo le pod pogoji in določbah, ki so navedeni v Zakonu o občinskem redarstvu, Zakonu o policiji in podzakonskih predpisih, ki urejajo načela in način uporabe istovrstnih pooblastil policistov.

Delovno področje občinskih redarjev je pa določeno v Zakonu o občinskem redarstvu. Natančnejše pristojnosti za izvajanje nalog so pa določene v Zakonu o varstvu cestnega prometa (ZVCP-1), Zakonu o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) in v občinskih odlokih.

ZVCP-1 določa, da občinski redarji izvajajo naslednje naloge:

– urejajo in nadzirajo promet na občinskih cestah in državnih cestah v naselju; izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju; izvajajo nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa v območju umirjenega prometa in območju za pešce; ugotavljajo kršitve določb 113. člena ZVCP-1 o varstvu cest in okolja v naselju in na občinskih cestah izven naselja; opravljajo nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, s katerih se prekrški slikovno dokumentirajo.

Občinski redar sme zahtevati od voznika motornega vozila vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje. Udeleženec ju mora redarju izročiti na vpogled.

640_6975teren-1298-1

Zanimiv člen  ZVCP-1 mi je 4. odstavek 113. člena, ki določa, da preden se udeleženec vključi v promet na cesti s kolovozne poti ali druge zemljiške površine, mora odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče. Zanimiv je tudi 5. odstavek, ki določa da je zemljo in blato, ki onesnaži vozišče potrebno odstraniti z vozišča. Če tega ne stori, očisti vozišče na njegove stroške pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest. Globa je 250€!! Tako, da prosim! Ne puščat za sabo blatne sledi na cestišču, če se s traktorjem vključiš na cestišče iz kolovozne poti. Zakaj sem to napisal? Ker se to zelo rado dogaja… ceste pa ne očisti potem nihče.

Nekaj zanimivosti iz ZJRM-1, ki v 3. odstavku 27. člena natančno določa, za katere prekrške je pristojno občinsko redarstvo.

BERAČENJE NA JAVNEM KRAJU (9.člen)

– za beračenje na javnem kraju je predpisana globa 41,73€

POŠKODOVANJE URADNEGA NAPISA, OZNAKE ali ODLOČBE (12. člen)

– predpisana globa je od 104,32€ do 208,64€.

VANDALIZEM (16. člen) – globa od 208,64€ do 417,29€

KAMPIRANJE (18. člen) – kdor kampira na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika, se kaznuje z globo 83,46€.

V primeru, da bi radi naznanili prekršek ali kot oškodovanci ali kot priče, lahko brez zadržkov pristopite k občinskim redarjem in jim o prekršku poveste.

7GSdIGzYh7xI32j6zuSH65gBm3qBrkFl

Dodaj odgovor

Pravilno izpolnite prazno polje. *